Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met
de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de SociaalEconomische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover
deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die
aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en
producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dating Doctors V.O.F.
handelend onder de naam/namen: Dating Doctors

Vestigingsadres:
Van Hogendorplaan 15B
3135BB VLAARDINGEN
Bezoekadres:
Kruisberg 121
4871 BK ETTEN-LEUR
Telefoonnummer: 0648382676

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur
E-mailadres: info@datingdoctors.nl
KvK-nummer: 24399258
Btw-identificatienummer: NL820773311B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de
toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
o de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
o de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
o een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze
beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

13. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
14. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien
en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
15. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
16. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich
in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

17. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
18. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
19. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument
te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

32. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
33. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
34. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
35. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
36. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
37.
1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer
dan één jaar of van onbepaalde duur is;
38. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen
te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of
hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.Om
gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het
aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

39. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
40. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

41. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
42. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4. die snel kunnen bederven of verouderen;
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
6. voor losse kranten en tijdschriften;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.
43. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
44.
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

45. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
46. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
47. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
48. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
49.
1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat.
50. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

51. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
52. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten
en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

53. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
54. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
55. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
56. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
57. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening
van de ondernemer.
58. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.De consument kan een overeenkomst die
voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde
van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:te
allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;altijd opzeggen met dezelfde
opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag
niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.In afwijking van het vorige lid mag een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en

weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn
van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.Een overeenkomsten met beperkte duur tot
het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te
allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

59. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
60. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling
van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
61. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
62. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
63. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
64. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
65. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
66. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via
een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie www.thuiswinkel.org <>. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.>
67. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

68. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
69. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,
kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
70. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn
klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
71. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt.
72. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een
daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook
wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

73. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement
van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
74. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
behandeld en een einduitspraak is gewezen.
75. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
(Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de
methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting
bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 - Branchegarantie

76. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee
maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft,
indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in
kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit
bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter
dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
nakomt.
77. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-,
wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over
te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten
de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

78. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met
de Consumentenbond.
79. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod
de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.

 

 

-----------------------------

 

Privacy Policy

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeren wij u over de registratie en het gebruik van uw gegevens in het kader van website bezoeken en eventuele bestellingen. Voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het commerciële gebruik van gegevens (uw e-mail voor onze nieuwsbrief) of voor andere vormen van gegevensgebruik, vindt u in het tweede deel nadere informatie over de reikwijdte hiervan en de bezwaarmogelijkheden. U kunt onze online winkel bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij u uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren).

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik 
1.1 Gegevensregistratie en gebruik a. Bestelling: uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (trainers, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e-mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging. b. Reclamedoeleinden: wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden en informatiedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod en het geven van tips op het gebied van relaties en dating. Wij maken hierbij slechts gebruik van e-mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd. c. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer u onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op onze website komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats (bijvoorbeeld: een bepaald bericht is door 45% van de lezers van de nieuwsbrief opgevraagd). Hierdoor zijn wij in staat ons informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het "double opt-in"-principe. Dit houdt in dat wij u pas een nieuwsbrief toesturen wanneer u in onze e-mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. In geen geval zal uw e-mail adres of persoonsgegevens overgedragen worden aan andere partijen zonder uitdrukkelijke goedkeuring of toestemming van u vooraf.

1.2 Cookies Voor een bezoek aan onze website is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van de functie winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is wanneer cookies worden geaccepteerd.

Wat zijn cookies? Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.
Welke cookies worden door Dating Doctors gebruikt? De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van uw harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u via meerdere pagina's de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u onze website reeds eerder hebt bezocht en welke gegevens u hebt ingevoerd en welke instellingen uw voorkeur genieten. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat er speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de pagina wordt weergegeven. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk op uw wensen als klant af te stemmen en het surfen op onze pagina's zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen? De door Dating Doctors gebruikte cookies zullen geen privacygerelateerde gegevens opslaan. De door ons gebruikte cookies kunnen daarmee niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u worden gekoppeld. Wanneer cookies worden geaccepteerd krijgen deze een identificatienummer. Op geen enkel moment zal het mogelijk zijn dat uw privacygerelateerde gegevens aan dit identificatienummer worden gekoppeld. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens, die een koppeling van de cookies met uw persoon mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend anonieme informatie, bijv. over de pagina's van onze shop die werden bezocht en de producten die werden bekeken enz. 

Wat is Onsite Targeting? Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Akkoordverklaring

Ik ga akkoord met het gebruik van zgn. cookies en dat daarmee mijn gebruiksgegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Bovendien ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens ook na de browsersessie opgeslagen blijven en bijv. tijdens mijn volgende sessie aan de website opnieuw geopend kunnen worden. Deze akkoordverklaring kan ik op ieder willekeurig moment herroepen door in mijn browserinstellingen het gebruik van cookies te weigeren.


Hoe kan ik voorkomen dat de cookies worden opgeslagen? In uw browser kunt u instellen dat cookies uitsluitend kunnen worden geaccepteerd wanneer u daarvoor toestemming geeft. In de meeste gevallen zal door middel van de help-functie in de menubalk van uw browser worden aangegeven hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds opgeslagen cookies kunt uitschakelen.

Bij een gezamenlijk gebruik van computers die zo zijn ingesteld dat het opslaan van cookies en Flash-cookies is geaccepteerd, raden wij u aan om u na beëindiging van de sessies altijd volledig af te melden. Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website- en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

1.3 Log-bestanden Iedere keer dat u op de pagina's van Dating Doctors bent worden door de desbetreffende browser gebruiksgegevens naar ons systeem gestuurd en in protocolbestanden, de zgn. server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevensrecords bevatten onderstaande gegevens: datum en tijd van het openen van de pagina, de naam van de geopende pagina, IP-adres, referrer-URL (de herkomst-URL, van waaruit u op de Dating Doctors -website terecht bent gekomen), de verstuurde hoeveelheid gegevens, alsmede informatie over het product en de versie van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van de sessie verwijderd of geanonimiseerd. Tijdens het anonimiseren worden de IP-adressen zodanig gewijzigd, dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of uitsluitend tegen een onevenredige grote inspanning aan tijd, kosten en arbeidskrachten terug kunnen worden gevoerd tot een bepaalde of aanwijsbare natuurlijke persoon. Deze logfile-records analyseren wij in anonieme vorm, zodat wij ons aanbod en de Dating Doctors -shop verder kunnen verbeteren en gebruikersvriendelijker kunnen vormgeven, fouten sneller kunnen opsporen en verhelpen en de servercapaciteit kunnen regelen. Zo kunnen wij bijv. reconstrueren op welk moment de Dating Doctors Shop de meeste bezoekers trekt. Wij stemmen onze datavolumes daarop af, zodat u zo snel mogelijk toegang tot ons shop heeft en uw aankopen kunt doen. Bovendien kunnen wij door middel van een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in Dating Doctors shop sneller herkennen en verhelpen. Ik ga ermee akkoord dat Dating Doctors de zgn. protocolbestanden opgeslagen gegevens analyseert, om de Dating Doctors Shop en het gebruik daarvan te optimaliseren. 

1.4 Veilige gegevensoverdracht Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantlogin als de contactpagina of het Dating Doctors intake – en evaluatieformulier. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. 

2. Uitdrukkelijke toestemming In dit deel van de privacy- en gebruiksvoorwaarden vindt u de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens die u op vrijwillige basis aan ons kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen. 

2.1 Door u bestelde nieuwsbrief Via onze nieuwsbrief ontvangt u te allen tijde opzegbare informatie over aantrekkelijke aanbiedingen. Gelieve ook bij bestellingen via de nieuwsbrief nadere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam) te vermelden zodat wij u kunnen aanspreken. Natuurlijk kunt u ook anoniem contact met ons opnemen of onze nieuwsbrief anoniem resp. onder een pseudoniem (bijvoorbeeld met een freemailadres dat uw naam niet verraadt) ontvangen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de gebruiker af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door ons opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden. 

2.2 Inhoud van de toestemming U heeft ons - voor zover van toepassing - uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend en wij hebben uw toestemming geregistreerd. Wij zijn verplicht de inhoud van de toestemming te allen tijde op afroep beschikbaar te houden. U kunt de door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. 

Aanmelding voor de nieuwsbrief

Ik wil de gratis nieuwsbrief van Dating Doctors ontvangen. Opzegging is te allen tijde eenvoudig mogelijk door een e-mail zonder formele vereisten te sturen aan info@datingdoctors.nl of door op de "afmeldlink" te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Permanente cookies

Ik stem ermee in dat mijn gebruikersnaam en wachtwoord ook na het einde van een browsersessie in de vorm van cookies worden opgeslagen en bij volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen. Deze cookies worden gebruikt om mij met mijn gebruikersnaam te begroeten en besparen mij bij volgende bestellingen het opnieuw invoeren van mijn wachtwoord. Deze toestemming kan ik te allen tijde voor de toekomst herroepen door het accepteren van cookies in mijn browserinstellingen te deactiveren. 

3. Rechten van de betrokkene
3.1. Recht of informatie

Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen onze klanten verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens als mede - voor zover van toepassing - verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen

3.2 Mogelijkheid van herroeping en bezwaar

U kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek. In het bijzonder kunt u – kosteloos via info@datingdoctors.nl bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e-mailreclame. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e-mail, per fax of per brief). Vanzelfsprekend vindt u in iedere nieuwsbrief ook een afmeldlink.

Postadres: Dating Doctors Kruisberg 121 4871 BK ETTEN-LEUR
Bezoekadres: Dating Doctors Kruisberg 121 4871 BK ETTEN-LEUR
Telefoon: 0647135790
E-mail: info(@)datingdoctors.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregel

 

----------------------

 

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, als mede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website als mede voor het gebruik van die informatie. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Dating Doctors V.O.F. of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons worden onderzocht of geanalyseerd. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Nauwkeurige informatie

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen.

 

 

 

 
Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer